Algemene voorwaarden Trimsalon ’t Leeuwtje

1. Toepassing voorwaarden van Trimsalon ’t Leeuwtje in Enschede

Op mijn aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Met schriftelijke goedkeurig van de eigenaresse van Trimsalon ’t Leeuwtje kan afgeweken worden van de voorwaarden.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Prijsopgaven, aanbiedingen en mededelingen betreffende de uitvoering van mijn diensten zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven worden opgebouwd vanuit een basisprijs gebaseerd op de vachttype/grootte van het dier. De prijs zou vanuit hier mogelijk opgebouwd kunnen worden in het geval van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de vachtconditie en gedrag. 

Bij deze toeslagen wordt er eerst telefonisch contact opgenomen betreft de keuzes die het beste zijn voor het welzijn van uw dier. 

Echter, vlooien toeslag valt hier buiten en wordt altijd doorberekend. 

3. Overeenkomsten

Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend*. Van een gemaakte afspraak ontvangt u een bevestiging per e-mail. 24 Uur van te voren ontvangen de opdrachtgever/klant een herinnering per email van de overeenkomst/geplande dienst.

*volgens de Principles of European Contract Law

4. Levering van diensten

De locatie van de levering van de diensten vind plaats in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt gebracht en opgehaald op het tijdstip dat overeengekomen is tussen opdrachtgever/klant. De eigenaar van de trimsalon mag de dienst weigeren wanneer de opdrachtgever/klant niet de zekerheid kan bieden dat aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden.De duur van de dienst is onbepaald. De opdrachtgever/klant wordt gecontacteerd wanneer de dienst voldaan is en de opdrachtgever/klant zijn/haar dier mag op komen ophalen.

5. Overmacht

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt gestaakt, dan wordt deze opgeschort zolang door overmacht de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Wanneer deze overmacht langer duurt dan 21 dagen, dan zijn zowel de trimsalon als de opdrachtgever/klant bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.* Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, en er is sprake van al verricht werk dan betaald de opdrachtgever/klant de vergoeding voor het gedeelte verricht werk.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden gestreefd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

*Welke volgens de PECL

6. Aansprakelijkheid

De eigenaar van de trimsalon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de dienst gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door de eigenaar van de trimsalon. Ten allen tijdens is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht. Meldt per e-mail altijd als er sprake is van eventuele schade door toedoen van de dienst, met de bijbehorende foto’s en facturen. Zonder deze documenten vervalt de aansprakelijkheid.

7. Garantie

Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer zijn dan het opnieuw verrichten van de werkzaamheden die ondeugdelijk zijn verricht.

8. Terugvorderingen

Vergoedingsmogelijkheden hangen zich aan de PECL.

Een betaalde vergoeding kan alleen terug gevorderd worden wanneer de opdrachtgever/klant de eigenaar van de trimsalon persoonlijk op de hoogte stelt van de klacht. In het geval van een door de trimsalon eigenaresse aanvaarde vergoeding, dient de opdrachtgever/klant met het dier binnen 24 uur na de klachtmelding aanwezig te zijn in de trimsalon.

9. Betaling

De betalingen voor de geleverde diensten geschieden per pin, Ideal of contante betaling bij het ophalen van het dier. Hiervan kan afgeweken worden indien in overleg tussen opdrachtgever/klant en eigenaar van de trimsalon andere afspraken gemaakt zijn voor de behandeling. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de opdrachtgever/klant van gerechtswege in gebreken. De eigenaar van de trimsalon kan weigeren om het behandelde dier terug te geven aan de opdracht/klant tot deze zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Kosten die voortkomen uit het bewaren van het dier zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant.

Ook wanneer de opdrachtgever/klant de afspraak niet tijdig annuleert, dient er een betaling plaats te vinden. Hierop zijn de volgende regels van toepassing:

a. Er is geen betaling verschuldigd wanneer de annulering 24 uur of langer voor het afgesproken tijdstip plaatsvindt

b. 100% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs is verschuldigd wanneer de annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip plaatsvindt.

c. In geval van niet annuleren, en no-show wordt er 100% doorberekend van de geldende prijs. 

9. Toegepaste werkwijze Trimsalon

De trimsalon-eigenaresse beschouwt de wensen van de opdrachtgever/klant betreft de service. De opdachtgever/klant gaat onvoorwaardelijk akkoord met de werkwijze van de trimsalon-eigenaresse.